خانواده های تحت پوشش

شناسایی خانواده های بی بضاعت و بی سرپرست و تشکیل پرونده و تحت پوشش قرار دادن آنها از جمله فعالیتهای مهم مااست. کمک های ارائه شده به خانواده های تحت پوشش از قرار زیر است:

۱- تامین نان مصرفی روزانه

۲- کمک به هزینه های جهیزیه

۳- توزیع خواروبار از قبیل برنج – گوشت – روغن و۰۰۰

۴- تعیین و وایز مبالغ ماهیانه به  حساب افراد تحت پوشش

۵- تهیه وتوزیع نوشت افزار