زکات/فطریه/نذورات و…

دریافت زکات، فطریه، رد مظالم، کفاره، هدایا و نذورات نقدی و غیر نقدی، قربانی و همچنین ذبح گوسفند زنده و توزیع آن در بین خانواده های بی سرپرست و نیازمند از اهم فعالیت های این موسسه می باشد که با هدف فراهم آوردن محیطی مطمئن برای خیرین و هزینه وجوهات اهدایی آنان در محل های مورد نظرشان به آسودگی خاطر این عزیزان در این زمینه کمک می کنیم.