اعضای ستاد

علی احمدپور


مدیریت روحانیـت و مساجد

ولی هاشم زاده


مدیریت حراست و روابط بین الملل

صادق تقی زاده


مدیریت فرهنگی و روابط عمومی

میر محمد حسینی اصل


مدیریت بــازرسی

یوسف اسماعیل لو


مدیریت برنامه ریزی و مالی

مهدی لفظی


مدیریت فـاوا و سیستم رایانه

محمد نریمانی


مدیر دفتر و امور اداری

صمد نیکخو


مدیریت آمـــاد و اعــزام

مریم گراوندی


مدیریت خواهــران